مشخصات نشريه نامه علوم اجتماعي  22 دوره 
 عنوان نشريه :  نامه علوم اجتماعي
  نوع نشريه :  دو فصلنامه
  كد ISSN :  1010-2809
  صاحب امتياز :  دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
  مدير مسئول :  غلامرضا جمشيديها
  سر دبير :  سعيد معيدفر
  آدرس :  تهران، پل نصر، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، كد پستي:773-14395
  تلفن :  88025917 (021)
  نمابر :  88025917 (021)
  پست الكترونيكي :  socialmag@ut.ac.ir
  وب سايت :  www.journals.ut.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.


با توجه به تغییر سیاست انتشار نشریه فوق، از سال 1389 نشریه نامه علوم اجتماعی با 4 عنوان نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، پژوهشهای انسان شناسی ایران، توسعه روستایی و جامعه شناسی هنر ادبیات منتشر خواهد شد

بررسی مسایل اجتماعی ایران           جامعه شناسی هنر ادبیات           توسعه روستایی           پژوهشهای انسان شناسی ایران


  فهرست دوره هاي نشريه : نامه علوم اجتماعي

  سال 1390
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382
  سال 1381
  سال 1380
  سال 1379