مشخصات نشريه فصلنامه هنرهاي زيبا  12 دوره 
 عنوان نشريه :  هنرهاي زيبا
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1025-9570
  صاحب امتياز :  پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
  مدير مسئول :  دکتر سيدمحسن حبيبي
  سر دبير :  دکتر محمدمهدي عزيزي
  آدرس :  تهران، دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا
  تلفن :  66415282 (021)
  نمابر :  66415282 (021)
  پست الكترونيكي :  FINEARTJ@UT.AC.IR
  وب سايت :  Jhz.ut.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.


این نشریه از تابستان 1388 به سه عنوان نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی ، هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی ، هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی منتشر می شود

نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی نشریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی


  فهرست دوره هاي نشريه : فصلنامه هنرهاي زيبا

  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382
  سال 1381
  سال 1380
  سال 1379