مشخصات نشريه مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان  22 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  2008-4048
  صاحب امتياز :  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني استان گيلان
  مدير مسئول :  دكتر حسن بهبودي
  سر دبير :  دکتر عبدالرسول سبحاني
  آدرس :  رشت، خيابان نامجو، خيابان شهيد سيادتي، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
  تلفن :  3223047 (0131)
  نمابر :  3228842 (0131)
  پست الكترونيكي :  medjour@gums.ac.ir
  وب سايت :  www.journal.gums.ac.ir


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان

  سال 1392
  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382
  سال 1381
  سال 1380
  سال 1379