مشخصات نشــریه

پژوهش های بالینی دامپزشکی

پژوهش های بالینی دامپزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های بالینی دامپزشکی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8159

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهران فرهودی مقدم

سردبیر

: دکتر سروش محیط مافی

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jvcr.kiau.ac.ir

پست الکترونیک

: jvcr@kiau.c.ir

نشانی

: کرج، رجایی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده دامپزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

56,682

دانلود یکساله

52,973