مشخصات نشــریه

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

صاحب امتیاز

: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-7642

شاپا الکترونیک

: 2345-3524

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رضا هویدا

سردبیر

: مختار ملک پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37934164 (031)

نمابر

: 37934164 (031)

تارگاه

: uijs.ui.ac.ir/cbs

پست الکترونیک

: ppls@res.ui.ac.ir

نشانی

: خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، اصفهان، 8174673441، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

100,682

دانلود یکساله

51,626