مشخصات نشــریه

مجله کامپیوتر و روباتیک

مجله کامپیوتر و روباتیک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله کامپیوتر و روباتیک

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-658x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی موقعر رحیم آبادی

سردبیر

: دکتر حسن رشیدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33675787 (028)

نمابر

: 33675787 (028)

تارگاه

: www.gjcr.ir

پست الکترونیک

: EDITOR@RJCR.IR

نشانی

: ایران، قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

933,769

دانلود یکساله

482,688