مشخصات نشــریه

یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم)

یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

یافته های نوین در علوم زیستی (نشریه علوم)

صاحب امتیاز

: دانشگاه خوارزمی

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-6330

شاپا الکترونیک

: 2476-7115

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد نبیونی

سردبیر

: دکتر شهربانو عریان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88848940 (021)

نمابر

: 88848940 (021)

تارگاه

: www.nbr.khu.ac.ir

پست الکترونیک

: NBR@khu.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

43,365

دانلود یکساله

39,234