مشخصات نشــریه

مهندسی زیرساخت های حمل و نقل

مهندسی زیرساخت های حمل و نقل

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی زیرساخت های حمل و نقل

صاحب امتیاز

: دانشگاه سمنان

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-5350

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: پرفسور علی خیرالدین

سردبیر

: دکتر غلامعلی شفا بخش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33654269 (023)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: JTIE@semnan.ac.ir

نشانی

: دانشگاه سمنان، پردیس شماره 1، دانشکده مهندسی عمران، دفتر مجله، سمنان، 19111-35131، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

82,596

دانلود یکساله

49,372