مشخصات نشــریه

کواترنری ایران

کواترنری ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

کواترنری ایران

صاحب امتیاز

: انجمن کواترنری ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-7108

شاپا الکترونیک

: 2476-5635

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریبرز قریب

سردبیر

: دکتر قاسم عزیزی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32820260 (026)

نمابر

: 32821000-179 (026)

تارگاه

: journal.iranqua.ir

پست الکترونیک

: irqua2014@gmail.com

نشانی

: استان البرز، شهرستان کرج، میدان استاندارد، خیابان شهید صمد نقدی، بلوار سربازان گمنام، روبروی پمپ گاز، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجمن کواترنری ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

77,510

دانلود یکساله

29,064