مشخصات نشــریه

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهرکرد

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-3633

شاپا الکترونیک

: 2423-3633

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ناصر شمس اسفندیاری

سردبیر

: دکتر حمداله مشتاقی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32321669 (038)

نمابر

: 32321669 (038)

تارگاه

: journals.sku.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: 8818634139:شهرکرد، کیلومتر 2 جاده سامان، دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، دفتر نشریه علوم درمانگاهی، کدپستی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

43,067

دانلود یکساله

11,758