مشخصات نشــریه

رسوب شناسی کاربردی

رسوب شناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

رسوب شناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه بوعلی سینا همدان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-147x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر بهروز رفیعی

سردبیر

: دکتر سعید خدابخش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38381460 (081)

نمابر

: 38381460 (081)

تارگاه

: psj.basu.ac.ir

پست الکترونیک

: nfag@basu.ac.ir

نشانی

: ایران، همدان، خیابان مهدیه، بلوار شهید فهمیده، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا، کدپستی: 6517838695

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

17,382

دانلود یکساله

7,813