مشخصات نشــریه

انجمن تحقیقات دامپزشکی

انجمن تحقیقات دامپزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

انجمن تحقیقات دامپزشکی

صاحب امتیاز

: دانشگاه ارومیه

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8140

شاپا الکترونیک

: 2322-3618

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین تاجیک

سردبیر

: دکتر فرشید صراف زاده رضایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2770508 (0441)

نمابر

: 2771926 (0441)

تارگاه

: www.urmia.ac.ir/vrf

پست الکترونیک

: VRF@URMIA.AC.IR

نشانی

: دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

4,199,252

دانلود یکساله

3,570,755