مشخصات نشــریه

بهداشت آبزیان ایران

بهداشت آبزیان ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بهداشت آبزیان ایران

صاحب امتیاز

: انجمن بهداشت آبزیان ایران

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-315X

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهدی سلطانی

سردبیر

: عیسی شریف پور

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: ijaah.ir

پست الکترونیک

: BSH443@GMAIL.COM

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

122,955

دانلود یکساله

51,449