مشخصات نشــریه

مجله علوم و فناوری دامپزشکی ایران

مجله علوم و فناوری دامپزشکی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علوم و فناوری دامپزشکی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-465X

شاپا الکترونیک

: 2423-6306

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابوالقاسم نقیبی

سردبیر

: دکتر احمدرضا موثقی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38803742 (051)

نمابر

: 38763852 (051)

تارگاه

: ijvst.um.ac.ir

پست الکترونیک

: IJVST@UM.AC.IR

نشانی

: دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 9177948974، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

1,018,333

دانلود یکساله

954,691