مشخصات نشــریه

جغرافیا و توسعه

جغرافیا و توسعه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

جغرافیا و توسعه

صاحب امتیاز

: دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-0735

شاپا الکترونیک

: 2676-7991

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عیسی ابراهیم زاده

سردبیر

: دکتر حسنعلی غیور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31136790 (054)

نمابر

: 31136790 (054)

تارگاه

: gdij.usb.ac.ir

پست الکترونیک

: info@cresg.ir

نشانی

: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

444,314

دانلود یکساله

236,382