مشخصات نشــریه

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز)

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شیراز

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1728-1997

شاپا الکترونیک

: 2252-0589

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر س.ر. قاضی

سردبیر

: دکتر ا. میمندی پاریزی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2286992 (0711)

نمابر

: 2286993 (0711)

تارگاه

: www.shirazu.ac.ir

پست الکترونیک

: IJVR@SHIRAZU.AC.IR

نشانی

: شیراز، خیابان زند، ساختمان شماره 1 ، مدیریت دانشگاه شیراز

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

9,146,113

دانلود یکساله

6,470,256