مشخصات نشــریه

بحوث فی اللغه العربیه و آدابها

بحوث فی اللغه العربیه و آدابها

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

بحوث فی اللغه العربیه و آدابها

صاحب امتیاز

: دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6466

شاپا الکترونیک

: 2322-4649

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: دکتر سردار اصلانی

سردبیر

: محمد خاقانی اصفهانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37933194 (031)

نمابر

: 6687391 (031)

تارگاه

: rall.ui.ac.ir

پست الکترونیک

: langresjournal@fgn.uni.ac.ir

نشانی

: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبان های خارجی، دفتر مجله، کدپستی: 73441-81744

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

22,656

دانلود یکساله

6,326