مشخصات نشــریه

خبرنامه اداره کل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی

خبرنامه اداره کل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

خبرنامه اداره کل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی

صاحب امتیاز

: سازمان بنادر و دریانوردی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-417x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

:

مدیر داخلی

:

تلفن

: 84932131 (021)

نمابر

: 84932137 (021)

تارگاه

: pmo.ir

پست الکترونیک

: researchcenter@pmo.ir

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

34,493

دانلود یکساله

12,493