مشخصات نشــریه

نشریه الکترونیکی مسیر

نشریه الکترونیکی مسیر

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نشریه الکترونیکی مسیر

صاحب امتیاز

: مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-348

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

:

مدیر داخلی

:

تلفن

: 84932127 (021)

نمابر

: 88651191 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی، خیابان شهیدی، سازمان بنادر و دریانوردی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

63,272

دانلود یکساله

17,203