مشخصات نشــریه

نشریه فصل مشترک ها، لایه های نازک و سیستم های با بعد کم

نشریه فصل مشترک ها، لایه های نازک و سیستم های با بعد کم

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نشریه فصل مشترک ها، لایه های نازک و سیستم های با بعد کم

صاحب امتیاز

: دانشگاه الزهرا

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-4173

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: دکتر فاطمه شهشهانی

سردبیر

: پرفسور امیرعلی مسعودی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88613937 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jitf.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

دانلود یکساله