مشخصات نشــریه

جستارنامه ادبیات تطبیقی

جستارنامه ادبیات تطبیقی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جستارنامه ادبیات تطبیقی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

گروه تخصصی

: دانشگاه آزاد اسلامی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-4882

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد حسین فلاح

سردبیر

: دکتر محمود صادق زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 8211391-9 (035) (داخلی 2512)

نمابر

:

تارگاه

: www.jostarnameh.ir

پست الکترونیک

: jostarnameh@iauyazd.ac.ir

نشانی

: یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، کدپستی: 8916871967

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید یکساله

816,629

دانلود یکساله

372,075