مشخصات نشــریه

پژوهش های علوم کشاورزی پایدار

پژوهش های علوم کشاورزی پایدار

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های علوم کشاورزی پایدار

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

گروه تخصصی

: دانشگاه آزاد اسلامی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

:

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: امین رضا جمشیدی

سردبیر

: احمد غضنفری مقدم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31321770 (034)

نمابر

: 33212893 (034)

تارگاه

: sarj.iauk.ac.ir

پست الکترونیک

: SARJ@IAUK.AC.IR

نشانی

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید سلیمانی (کرمان)، ساختمان شهید شهابی، طبقه دوم، حوزه معاونت پژوهشی، دفتر نشریه پژوهش های کشاورزی پایدار، کدپستی: 7635131167

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید یکساله

5,751

دانلود یکساله

11,664