مشخصات نشــریه

مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)

مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید چمران اهواز

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-6873

شاپا الکترونیک

: 2676-704X

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر منصور میاحی

سردبیر

: محمد راضی جلالی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33336312 (061)

نمابر

: 33336312 (061)

تارگاه

: www.ivj.ir

پست الکترونیک

: ivj@scu.ac.ir

نشانی

: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، کدپستی: 61355

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

265,386

دانلود یکساله

95,524