مشخصات نشــریه

مجله علمی پزشکی جندی شاپور

مجله علمی پزشکی جندی شاپور

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علمی پزشکی جندی شاپور

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-052X

شاپا الکترونیک

: 2252-0619

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدحسین سرمست شوشتری

سردبیر

: دکتر عبدالحسن طلائی زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 3828) 3378283 (061)

نمابر

: 3362537 (061)

تارگاه

: journals.ajums.ac.ir/jsmj

پست الکترونیک

: jsmj@ajums.ac.ir

نشانی

: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی، طبقه دوم، دفتر نشریات، کدپستی: 15794-61375-

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

898,670

دانلود یکساله

397,184