مشخصات نشــریه

دیدگاه

دیدگاه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

دیدگاه

صاحب امتیاز

: مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

:

مدیر داخلی

:

تلفن

: 84932133 (021)

نمابر

: 84932137 (021)

تارگاه

: www.pmo.ir

پست الکترونیک

: researchcenter@pmo.ir

نشانی

: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان دکتر شهیدی، ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی، طبقه نهم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

45,126

دانلود یکساله

44,329