مشخصات نشــریه

آرشیو رازی

آرشیو رازی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آرشیو رازی

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0365-3439

شاپا الکترونیک

: 2008-9872

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ا. دیلمی

سردبیر

: ر. مدنی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 34570038 (026)

نمابر

: 34570038 (026)

تارگاه

: www.archrazi.com

پست الکترونیک

: RAZIARCHIVES@ARCHRAZI.COM

نشانی

: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

6,625,453

دانلود یکساله

4,622,293