مشخصات نشــریه

مجله کشاورزی

مجله کشاورزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله کشاورزی

صاحب امتیاز

: پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1562-5524

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد رضاییان

سردبیر

: ناصر امام جمعه کاشان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36040904 (021)

نمابر

:

تارگاه

: joa.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: abujournal@ut.ac.ir

نشانی

: کیلومتر 20 جاده تهران گرمسار، پاکدشت، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، دفتر مجله کشاورزی، کدپستی: 3391653755

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

28,634

دانلود یکساله

13,655