مشخصات نشــریه

تمدن حقوقی

تمدن حقوقی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تمدن حقوقی

صاحب امتیاز

: دکتر یاسر شاکری

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2783-1841

شاپا الکترونیک

: 2783-1922

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سبحان طیبی

سردبیر

: دکتر عباس پورهاشمی

مدیر داخلی

: دکتر کمیل پورضیائی

تلفن

: 09177032587

نمابر

:

تارگاه

: www.pzhfars.ir

پست الکترونیک

: pzh.fars@gmail.com

نشانی

: 7471757895 :شیراز، کدپستی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,789

دانلود یکساله

8,165