مشخصات نشــریه

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-4315

شاپا الکترونیک

: 2228-7515

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدباقر صابری زفرقندی

سردبیر

: دکتر بنفشه غرایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66506899 (021)

نمابر

: 66506899 (021)

تارگاه

: ijpcp.iums.ac.ir

پست الکترونیک

: ijpcp@iums.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران،خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، کدپستی: 1445613111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,475,460

دانلود یکساله

1,005,729