مشخصات نشــریه

مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)

مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی همدان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-722x

شاپا الکترونیک

: 2588-7238

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار

سردبیر

: دکتر سیدحمید هاشمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38380924 (081)

نمابر

: 38380924 (081)

تارگاه

: sjh.umsha.ac.ir

پست الکترونیک

: s_journal@umsha.ac.ir

نشانی

: همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

416,459

دانلود یکساله

175,964