مشخصات نشــریه

پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences)

پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-1022

شاپا الکترونیک

: 2008-7780

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید محمود طباطبایی فر

سردبیر

: دکتر علی حائری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22439783 (021)

نمابر

: 22439783 (021)

تارگاه

: www.pajoohande.com

پست الکترونیک

: PAJOHANDEH@SBMU.AC.IR

نشانی

: تهران، اوین خیابان یمن، خیابان پروانه، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 طبقه 5

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

2,060,643

دانلود یکساله

1,362,982