مشخصات نشــریه

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)

صاحب امتیاز

: موسسه جغرافیا دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6296

شاپا الکترونیک

: 2423-7736

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهران مقصودی

سردبیر

: دکتر فضیله دادورخانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61113365 (021)

نمابر

: 61113365 (021)

تارگاه

: jhgr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: humangeo@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، موسسه جغرافیا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

322,041

دانلود یکساله

146,337