مشخصات نشــریه

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: دندانپزشکی

شاپا چاپی

: 1735-7683

شاپا الکترونیک

: 2645-4351

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: دکتر سورنا وهبی

سردبیر

: دکتر زهرا قربانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: (021)26708395

نمابر

: (021) 22403194

پست الکترونیک

: dentaljournal@sbmu.ac.ir

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده دندانپزشکی ، طبقه 5، دفتر مجله، کد پستی: 1983969411

نمایه

: دندانپزشکی

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

6,936,914

دانلود یکساله

3,727,089