مشخصات نشــریه

جاویدان خرد

جاویدان خرد

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

جاویدان خرد

صاحب امتیاز

: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8932

شاپا الکترونیک

: 2676-6140

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عبدالحسین خسروپناه

سردبیر

: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66965346 (021)

نمابر

: 66953342 (021)

تارگاه

: www.irip.ir

پست الکترونیک

: JAVIDANKHERAD@GMAIL.COM

نشانی

: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کدپستی: 11336-14816

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

85,449

دانلود یکساله

106,440