مشخصات نشــریه

پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)

پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)

صاحب امتیاز

: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6261

شاپا الکترونیک

: 2322-3413

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: معاونت تحقیقات و فناوری

سردبیر

: محمد عموزاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37932175 (031)

نمابر

: 37932175 (031)

تارگاه

: jrl.ui.ac.ir

پست الکترونیک

: journal.linguistics@fgn.ui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه دوم، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله پژوهش های زبان شناسی، کد پستی: 73441-81746

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

76,501

دانلود یکساله

48,980