مشخصات نشــریه

جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران)

جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران)

صاحب امتیاز

: دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 5052-2008

شاپا الکترونیک

: 2383-0530

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسین آذرنیوند

سردبیر

: علی اصغر درویش صفت

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32223044 (026)

نمابر

: 32225780 (026)

تارگاه

: jfwp.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: JFWP@ut.ac.ir

نشانی

: کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

118,730

دانلود یکساله

58,793