مشخصات نشــریه

پژوهش در علوم پزشکی

پژوهش در علوم پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در علوم پزشکی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان اصفهان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-1995

شاپا الکترونیک

: 1735-7136

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی نعمت بخش

سردبیر

: دکتر مهدی نعمت بخش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 7923065 (0311)

نمابر

: 6687898 (0311)

تارگاه

: journals.mui.ac.ir/jrms

پست الکترونیک

:

نشانی

: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اصفهان، معاونت پژوهشی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

26,164,952

دانلود یکساله

18,108,326