مشخصات نشــریه

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

صاحب امتیاز

: پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1683-4844

شاپا الکترونیک

: 1683-5476

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریدون عزیزی

سردبیر

: دکتر صالح زاهدی اصل

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22432500 (021)

نمابر

: 22418942 (021)

تارگاه

: www.ijem.org.ir

پست الکترونیک

: info@ijem.org

نشانی

: تهران، اوین، بیمارستان طالقانی، طبقه دوم، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

917,187

دانلود یکساله

660,123