مشخصات نشــریه

طب جنوب

طب جنوب

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

طب جنوب

صاحب امتیاز

: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی بوشهر

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-4374

شاپا الکترونیک

: 1735-6954

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابراهیم عصفوری

سردبیر

: دکتر مجید اسدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33336950 (077)

نمابر

: 33331828 (077)

تارگاه

: ismj.bpums.ac.ir

پست الکترونیک

: ismj@bpums.ac.ir

نشانی

: بوشهر، خیابان امام خمینی، نبش کوچه باستان 19، پژوهشکده زیست پزشکی خلیج فارس، مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، کد پستی: 7514763448

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

466,516

دانلود یکساله

199,351