مشخصات نشــریه

پترولوژی

پترولوژی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پترولوژی

صاحب امتیاز

: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-5210

شاپا الکترونیک

: 2322-2182

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر قدرت ترابی

سردبیر

: دکتر قدرت ترابی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37932350 (031)

نمابر

: 37932350 (031)

تارگاه

: ijp.ui.ac.ir

پست الکترونیک

: petrology@res.ui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه 2، اداره چاپ و انتشارات و مجلات دفتر مجله، کدپستی: 8174673441

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

58,318

دانلود یکساله

32,692