مشخصات نشــریه

مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-2525

شاپا الکترونیک

: 2251-6190

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهدی وجگانی

سردبیر

: داوود شریفی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61117032

نمابر

: 66438328

تارگاه

: jvr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: JVR@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

534,144

دانلود یکساله

217,259