مشخصات نشــریه

هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق)

هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق)

صاحب امتیاز

: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6530

شاپا الکترونیک

: 2252-083x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رحمت الله هوشمند

سردبیر

: دکتر امین خدابخشیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37934335 (031)

نمابر

:

تارگاه

: isee.ui.ac.ir

پست الکترونیک

: isee@res.ui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه 2، اداره چاپ و انتشارات و مجلات، کدپستی: 8174673441

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

181,928

دانلود یکساله

110,515