مشخصات نشــریه

محیط شناسی

محیط شناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

محیط شناسی

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1025-8620

شاپا الکترونیک

: 2345-6922

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مجتبی اردستانی

سردبیر

: دکتر علی ترابیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66487170 (021), 61113176 (021)

نمابر

: 66407719 (021)

تارگاه

: jes.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: mag_natures@ut.ac.ir

نشانی

: خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 15

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

927,632

دانلود یکساله

507,254