مشخصات نشــریه

تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

صاحب امتیاز

: پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2009-6776

شاپا الکترونیک

: 2382-994x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: غلام عباس اکبری

سردبیر

: سید داوود شریفی

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 105) 36040746 - 021

نمابر

: 36040730 (021)

تارگاه

: jap.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: abujournal@ut.ac.ir

نشانی

: پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریه، پاکدشت، 3391653755، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

137,302

دانلود یکساله

59,575