مشخصات نشــریه

به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8337

شاپا الکترونیک

: 2345-6957

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: غلام عباس اکبری

سردبیر

: ایرج اله دادی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36040904 (021)

نمابر

: 36040730 (021)

تارگاه

: jci.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: abujournal@ut.ac.ir

نشانی

: پاکدشت، پردیس ابوریحان، معاونت علمی دفتر مجله، کدپستی: 3391653755

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

391,089

دانلود یکساله

249,570