مشخصات نشــریه

مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار

مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم خاک و ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1267

شاپا الکترونیک

: 2322-1275

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رئیس انجمن علوم خاک ایران (منوچهر گرجی)

سردبیر

: فرهاد خرمالی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32430522 (017)

نمابر

: 32430522 (017)

تارگاه

: journals.gau.ac.ir

پست الکترونیک

: ejsms@qau.ac.ir

نشانی

: گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، کدپستی: 4913815739

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

81,387

دانلود یکساله

80,155