مشخصات نشــریه

مجله بین المللی ترکیبات

مجله بین المللی ترکیبات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله بین المللی ترکیبات

صاحب امتیاز

: دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8657

شاپا الکترونیک

: 2251-8665

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا عبدالهی

سردبیر

: علیرضا عبدالهی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 7934125 (0311)

نمابر

: 7934125 (0311)

تارگاه

: combinatorics.ir

پست الکترونیک

: INFO@COMBINATORICS.IR

نشانی

: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

1,391,022

دانلود یکساله

741,849