مشخصات نشــریه

پژوهش نامه عرفان

پژوهش نامه عرفان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش نامه عرفان

صاحب امتیاز

: انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-5135

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: فاطمه طباطبایی

سردبیر

: قاسم کاکائی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22799820 (021)

نمابر

: 22799561 (021)

تارگاه

: www.erfanmag.ir

پست الکترونیک

: info@erfanmag.ir

نشانی

: ایران، تهران، اتوبان صدر نبش خروجی کاوه شمالی، بهار جنوبی، کوچه نیکبخت، شماره 5

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

46,352

دانلود یکساله

12,903