مشخصات نشــریه

برنامه ریزی فضایی

برنامه ریزی فضایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

برنامه ریزی فضایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7485

شاپا الکترونیک

: 2476-3357

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیداسکندر صیدایی

سردبیر

: یوسف قنبری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37934335 (031)

نمابر

: 37932177 (031)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: sppl@res.ui.ac.ir

نشانی

: ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی معاونت تحقیقات و فناوری، پژوهشکده علوم جغرافیایی، دفتر مجله برنامه ریزی فضایی، کدپستی: 73441-81746

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

164,919

دانلود یکساله

82,125