مشخصات نشــریه

مدیریت بحران

مدیریت بحران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مدیریت بحران

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-3915

شاپا الکترونیک

: 2345-4741

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهندس علی علیدوستی

سردبیر

: دکتر علیرضا آزموده اردلان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22970224-7 (021)

نمابر

: 22970224-7 (021)

تارگاه

: www.joem.ir

پست الکترونیک

: info@joem.ir

نشانی

: ایران، تهران، بزرگراه شهید بابایی لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

35,238

دانلود یکساله

19,719